Privacy Policy

Privacyverklaring behorende bij stichting de Kerk in Klooster.

Zij gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Zij verwerkt en beveiligt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. Zij verkoopt geen e-mail adressen of andere gegevens. Zij geeft geen gegevens door aan derden tenzij de wet dit van haar vraagt.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Bij het opvragen van persoonsgegevens geeft de bovengenoemde stichting aan waarvoor deze worden gebruikt.

Zij gebruikt persoonsgegevens nooit voor een ander doel dan waar u akkoord voor hebt gegeven bij het leveren van de gegevens. Wanneer u zich bij ons meldt via E-mail, Facebook of telefoon, voor een bepaalde dienst, dan vragen wij persoonsgegevens van u op en leggen deze vast voor het genoemde doel. Dit betreft alleen de gegevens die voor het opgegeven doel noodzakelijk zijn.

De stichting de Kerk in Klooster verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Omdat u hebt aangegeven voor een concert te willen reserveren en een betaling hebt  

  gedaan.

– Omdat u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. Bij de wens deze niet meer te willen ontvangen

  kan gebruik worden gemaakt van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de

  betreffende E-mail.

– Omdat u hebt aangegeven deel te willen nemen aan één van onze activiteiten.

– Omdat u ons hebt gevraagd om contact met u op te nemen over een specifieke zaak,

  bijvoorbeeld via de contactformulieren op de website inzake een mogelijke verhuur /

  gebruik van de Hof te Zandekerk of voor het aanvragen van informatie (via het

  contactformulier of anderszins).

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens:

Volgens de wetgeving mag stichting de Kerk in Klooster alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Zij verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

– In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (huur/gebruikers)

  overeenkomst.

– Om de wet na te leven, waaronder boekhoudkundige verwerking.

– In verband met de gerechtvaardigde belangen van de Stichting, zodanig dat ieders

  privacy zo goed mogelijk wordt bewaakt.

– Website en cookies: bij bezoek aan onze website verzamelt de stichting geen

  persoonsgegevens en wordt er geen gebruik gemaakt van cookies. 

Beveiliging van persoonsgegevens:

Om persoonsgegevens te beschermen hebben de bestuursleden van stichting de Kerk in Klooster hun computer en telefoon beveiligd. Zij gaan waakzaam om met de gegevens die zij ontvangen voor het uitvoeren van hun taak binnen de stichting.

Copyright-eigendom van beeldrechten:

– Alleen na (of in) overleg of na (schriftelijke) goedkeuring wordt m.b.t. concerten en  

  activiteiten tekstmateriaal en beeldmateriaal – aangeleverd door derden – gepubliceerd

  op de website en z. n. in aankondigingen (P.R.) vermeld.

– De eigenaar/beheerder van de website verzorgd de redactionele verwerking.

– Tekstbijdragen in de verschillende rubrieken en beeldmateriaal op de website mag niet

  worden gedupliceerd of gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van de  

  beheerder/eigenaar van de website.

Privacy-rechten:

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, en u kunt vragen om overdracht van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Ten slotte:

Voor vragen en verzoeken rond privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen via: info@stichtingdekerkinklooster.nl  Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle binnen onze organisatie opgeslagen persoonlijke gegevens. Tevens geeft deze inzicht in waar deze worden bewaard. Deze lijst is voor hetgeen op u van toepassing is op te vragen via bovengenoemde E-mailadres.

© stichting de Kerk in Klooster. Opmaak d.d. 19 januari 2022.