Onze statuten

Onze statuten

Heden , de 31e december, tweeduizendzeven, verschenen voor mij Mr Joan Marie Etienne Seijdlitz, notaris ter standplaats te Terneuzen,

1. de heer Cornelis Crans, rijksambtenaar, wonende te Vogelwaarde, Schapershoekpad 5;
2. de heer Gerrit Groenewegen, particulier, wonende te Hengstdijk, Margaretsedijk 59;
3. de heer Pieter J.H.J.. Overduin, predikant, wonende te Kloosterzande, Cloosterstraat 12.

De comparanten verklaarden bij deze een stichting op te richten welke zal worden geregeerd door de navolgende
STATUTEN.

Naam en zetel
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam Stichting “de Kerk in Klooster”
2. Zij is gevestigd te Kloosterzande gemeente Hulst

Doel
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:

a. De Protestantse kerk, gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande zodanig in te richten en/of aan te passen en/of in stand te houden dat deze optimaal kan functioneren als multifunctionele ruimte, daarbij volledig rekening houdend met de authenticiteit en monumentale waarde van het gebouw.
b. Organiseren en stimuleren van manifestaties in en bij het onder a. genoemde gebouw welke betrekking hebben op de kunst en cultuur in de meest brede vorm.

Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • overige baten

  Bestuur
  Artikel 4
  1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie leden.
  2. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast en vult vacatures in het bestuur aan.
  3. Een bestuurslid heeft zitting voor de tijd van drie jaren; na afloop van deze termijn is hij herkiesbaar. Een bestuurslid wiens zittingstermijn ingevolge het vorenstaande is verstreken blijft in functie zolang er geen beslissing is genomen over zijn opvolging of besloten is dat zijn plaats niet zal worden opgevuld.
  4. Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde van zijn functie worden ontheven, mits -indien zulks niet op eigen verzoek geschiedt- alle overige bestuursleden zich daarvoor verklaren.
  5. De leden van het bestuur kunnen te laste van de stichting geen loon of vergoeding in rekening brengen, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk kosten.
  Artikel 5
  1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een vice-secretaris en een penningmeester. Een persoon kan meerdere functies bekleden.
  2. De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de werkzaamheden der stichting en voorts met de werkzaamheden welke in het algemeen tot zijn taak behoren.
  3. De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van de stichting. Hem is het beheer van de tot de stichting behorende fondsen en verdere baten opgedragen.

  Bestuursvergadering
  Artikel 6
  1. De voorzitter is bevoegd het bestuur bijeen te roepen zo dikwijls hij zulks in het belang van de stichting noodzakelijk oordeelt, of indien twee bestuursleden daartoe schriftelijk en onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter hun verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, is verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
  2. De oproeping tot vergadering geschiedt, behoudens het in het vorige lid bepaalde, door de voorzitter in een termijn van tenminste zeven dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van vergadering, de te behandelen onderwerpen.
  3. Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, wel of niet geagendeerd. Ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften niet in acht genomen, mits de besluiten genomen worden met algemene stemmen.
  4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit en de volstrekte meerderheid van de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel hebben verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris en de voorzitter ondertekend en bij de notulen gevoegd.

  Besluitvorming
  Artikel 7
  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 en het bepaalde in de artikelen 10 en 11 neemt het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden met dien verstande dat voor het nemen van besluiten ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig dient te zijn of aan de besluitvorming dient te hebben deelgenomen.
  2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat en geen der stemgerechtigden zich vóór de stemming tegen de wijze van stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
  3. Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bestuur.

  Vertegenwoordiging
  Artikel 8
  1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door:
  – hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris
  – hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester
  – hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester
  2. Indien meerdere functies door dezelfde persoon worden vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de stichting door die persoon alleen vertegenwoordigd kan worden.
  3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

  Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording
  Artikel 9
  1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar.
  2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten en wordt daaruit door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
  3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De vaststelling strekt tot décharge van de penningmeester voor de daarin vermelde handelingen.

  Statutenwijziging
  Artikel 10
  1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur vacatures bestaan.
  2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden geconstateerd.
  3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte houdende de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het stichtingenregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welk gebied de stichting haar zetel heeft.

  Ontbinding en vereffening
  Artikel 11

  1. Een besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur vacatures bestaan.
  2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
  3. De vereffening geschiedt door het bestuur. De vereffenaars dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het register bedoeld in artikel 10 lid 3,4.
  4. Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
  5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
  6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende dertig jaren rusten onder diegene die ten tijde van het besluit tot ontbinding der stichting secretaris van het bestuur was.

  Huishoudelijk reglement
  Artikel 12

  Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk niet in strijd mag zijn met de wet of deze statuten.
  Een besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle alsdan zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

  Slotbepaling
  Artikel 13
  In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
  Vervolgens verklaarden de comparanten:

  a. Het eerste boekjaar der stichting loopt van heden tot de éénendertigste december 2008;
  b. Dat het bestuur in eerste samenstelling zal bestaan uit:
  1. de comparant sub 1 genoemd als voorzitter;
  2. de comparant sub 2 genoemd als secretaris; en
  3. de comparant sub 3 genoemd als penningmeester

  De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

  WAARVAN AKTE is verleden te Terneuzen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld….