Anbi

Stichting Kerk in Klooster maakt gebruik van culturele ANBI

publicatie belastingdienst (www.belastingdienst.nl)

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI‘s een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI ‘s op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

Naam van de instelling

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam Stichting “de Kerk in Klooster”
 2. Zij is gevestigd te Kloosterzande gemeente Hulst

Contactgegevens

secretariaat:

Willem de Zwijgerlaan 2,
4587 CJ Kloosterzande

info@stichtingdekerkinklooster.nl

RSIN/fiscaal nummer

RSIN code/fiskaal nummer818 905 992

Bestuurssamenstelling

Uit Artikel 5 lid 1:

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie leden. 

Uit lid 2 :

Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast en vult vacatures in het bestuur aan.

uit lid 3:

Een bestuurslid wiens zittingstermijn ingevolge het vorenstaande is verstreken blijft in functie zolang er geen beslissing is genomen over zijn opvolging of besloten is dat zijn plaats niet zal worden opgevuld.

Een bestuurslid heeft zitting voor de tijd van drie jaren; na afloop van deze termijn is hij herkiesbaar.

uit lid 4:

Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde van zijn functie worden ontheven, mits -indien zulks niet op eigen verzoek geschiedt- alle overige bestuursleden zich daarvoor verklaren.

Uit lid 5: 

De leden van het bestuur kunnen te laste van de stichting geen loon of vergoeding in rekening brengen, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk kosten.

Artikel 6:

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een persoon kan meerdere functies bekleden.

De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de werkzaamheden der stichting en voorts met de werkzaamheden welke in het algemeen tot zijn taak behoren.

De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van de stichting. Hem is het beheer van de tot de stichting behorende fondsen en verdere baten opgedragen.

Bestuurs samenstelling

  • D. Suykerbuyk; voorzitter
  • P.J.H.J. Overduin; secretaris
  • G. Groenewegen; penningmeester
  • B. van der Beek; bestuurslid

Doelstelling:

Artikel 2

Doel

De stichting heeft ten doel:

 1. Hof te Zandekerk, gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande zodanig in te richten en/of aan te passen en/of in stand te houden dat deze optimaal kan functioneren als multifunctionele ruimte, daarbij volledig rekening houdend met de authenticiteit en monumentale waarde van het gebouw.
 2. Organiseren en stimuleren van manifestaties in en bij het onder a. genoemde gebouw welke betrekking hebben op de kunst en cultuur in de meest brede vorm